Logo biuletynu psychoprofilaktycznego

biuletyn psycho profilaktyczny Świętokrzyskie Centrum Profilaktyki i Edukacji Biuletyn tworzą pracownicy ŚCPiE we współpracy z Katedrą Psychologii i studentami psychologii UJK

Zdjęcie główne biuletynu - okulary oraz notatnik

Kontrast

Czcionka

Nazwa jednostki Telefon Adres Rodzaj usług
Dzienny Ośrodek Socjoterapii „Rafael” 506 802 352 / 501 521 558 Kielce, ul. Cedro Mazur 19 / Kielce, ul. Skibińskiego 8 / Kielce, ul. Wikaryjska 2 Pomoc psychologiczna dla dzieci, młodzieży oraz rodzin
Poradnia Zdrowia Psychicznego „Syntonia” 41 341 52 57 Kielce, ul. Podgórska 20 Pomoc psychologiczna, psychiatryczna dla dzieci, młodzieży i dorosłych
Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii 41 36 69 765 Kielce, ul. Kusocińskiego 59 Pomoc psychologiczna, psychiatryczna, ambulatoryjna, leczenie stacjonarne zaburzeń psychicznych
"DAR MEDICA" Ośrodek Rehabilitacji Dziennej dla Dzieci 41 348 34 34 / 535 001 076 Kielce, al. Szajnowicza-Iwanowa 13F Rehabilitacja dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego
Prywatna poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "Świętokrzyska" 790 230 790 Kielce, ul. Starodomaszowska 20/U13 Wczesne wspomaganie rozwoju, dysleksja, dysgrafia, dysortografia, terapia pedagogiczna, logopedyczna, psychologiczna
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Bodzentynie 41 311 50 20 Bodzentyn, ul. Wolności 1A Pomoc rodzinie w kształtowaniu właściwych postaw wychowawczych dzieci, wspieranie środowiska szkolnego w przezwyciężaniu trudności edukacyjnych i wychowawczych uczniów
Klinika Rozwoju Dziecka "Logo Sens" 668 486 651 / 509 953 027 Kielce, Chaubińskiego 42 Rozwijanie i korygowanie wad wymowy, zajęcia z integracji sensorycznej
Centrum Diagnozy i Terapii "Engram" 605 385 300 Kielce, al. IX Wieków 6/19 Logopedia, integracja sensoryczna, terapia pedagogiczna i psychologiczna
Ośrodek Rehabilitacji dla Dzieci i Młodzieży "Złota Rybka" 790 330 288 Oblęgór, ul. Widoma 30 Konsultacje medyczne, terapia polisensoryczna, terapia sensoryczna, rehabilitacja w wodzie, kinezyterapia, kinesioterapia, fizykoterapia, dogoterapia
Ośrodek Rehabilitacji Dziennej dla Dzieci 41 332 39 38 Kielce, Chęcińska 23 rehabilitacja dzieci
Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 41 332 39 38 Kielce, Na Stoku 42A Pomoc dla dzieci od 0 do 7 roku życia
Miejski Zespół Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych 41 367 67 28 Kielce, ul. Urzędnicza 16 Pomoc psychologiczna dla dzieci, młodzieży, rodzin, terapia rodzin
NZOZ „Artimed” 41 367 17 00 Kielce, ul. Paderewskiego 4B Pomoc psychologiczna, psychiatryczna, psychoterapia indywidualna
Centrum Zdrowia Psychicznego „Biomed” 41 332 77 52 Kielce, ul. Szydłówek Górny 1C/3 Pomoc psychologiczna, psychiatryczna dzieci, młodzieży i dorosłych, psychogeriatria
Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dorosłych Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii 41 366 97 55 Kielce, ul. Kusocińskiego 59 Pomoc psychologiczna, psychiatryczna, ambulatoryjna, leczenie stacjonarne zaburzeń psychicznych
PROMEDIC Centrum Psychoterapii 791-063-393 / 533-033-311 Pińczów, ul. Bednarska 3 / Staszów, ul. Mickiewicza 24 Pomoc psychiatryczna, terapia indywidualna i grupowa, terapia rodzin, terapia par i małżeństw
Centrum Medyczne „Crossmed” 41 362 66 94 Kielce, Na Stoku 63A Pomoc psychologiczna, psychiatryczna
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie MOPR 41 331 25 24 Kielce, ul. Studzienna 2 Pomoc finansowa, pomoc osobom starszym, niepełnosprawnym, dzieciom i młodzieży, interwencja kryzysowa, poradnictwo psychologiczne, poradnictwo prawne
Ośrodek Korekcyjno – Edukacyjny dla Osób Stosujących Przemoc w Rodzinie 41 362 89 73 Kielce ul. Wiśniowa 3 Pomoc psychologiczna, terapia grupowa
Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie 41 368 18 67 / Tel. zaufania: 41 366 10 52 Kielce, ul. Wesoła 51 Pomoc psychologiczna, terapia indywidualna i rodzinna, pomoc dla osób doznających przemocy
Centrum Interwencji Kryzysowej 41 366 48 47 Kielce, ul. Urzędnicza 7B Hotel dla kobiet samotnych oraz kobiet z dziećmi, interwencja kryzysowa, pomoc psychologiczne, poradnictwo i duchowe, pomoc socjalna, konsultacje medyczne
Świętokrzyskie Centrum Psychiatrii w Morawicy 41 364 13 99 Morawica, ul. Spacerowa 5 Terapia uzależnień, pomoc psychiatryczna, ambulatoryjna, leczenie stacjonarne zaburzeń psychicznych
Ośrodek Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia „Jeziorańskiego” 41 368 68 31 Kielce, ul. J.N.Jeziorańskiego 65 Terapia uzależnień, współuzależnienia, pomoc psychiatryczna, psychologiczna
Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia 41 345 73 46 Kielce, ul. Szczecińska 40 Terapia uzależnień, współuzależnienia, pomoc psychiatryczna, psychologiczna
NZOZ „Nadzieja Rodzinie”- Rodzinna Poradnia Profilaktyki i Terapii Uzależnień 41 345 56 65 Kielce, ul. Karczówkowska 36 Poradnia Leczenia Uzależnień, Poradnia Zdrowia Psychicznego, Hostel dla uzależnionych od substancji psychoaktywnych
Ośrodek Rehabilitacyjny dla Osób z Uzależnieniem od Substancji Psychoaktywnych „Nadzieja Rodzinie” 41 373 75 67 / 606 329 511 Mniów, Pałęgi 80 Terapia grupowa, indywidualna, warsztaty umiejętności społecznych
Stowarzyszenie MONAR Ośrodek Leczenia, Terapii i Rehabilitacji Uzależnień dla Dzieci i Młodzieży 41 343 25 05 Stąporków, Luta 4 Rehabilitacja, terapia uzależnień dzieci i młodzieży
NZOZ Poradnia Profilaktyki i Terapii Uzależnień „MONAR” 41 222 00 02 / 603 388 318 Kielce, ul. Malików 150B Terapia uzależnień, pomoc psychologiczna i psychiatryczna dla uzależnionych i rodzin osób uzależnionych
Polski Związek Niewidomych - Okręg Świętokrzyski 41 344 88 38 / 690 895 885 Kielce, ul. Czerwonego Krzyża 3 Społeczna integracja, rehabilitacja, pomoc prawna, przeciwdziałanie dyskryminacji osób niewidomych
Polski Związek Głuchych Oddział w Kielcach 41 343 15 53 Kielce, ul. Wiśniowa 6 Rehabilitacja, edukacja, pomoc psychologiczna oraz prawna
Krajowe Towarzystwo Autyzmu 41 366 08 56 Kielce, ul. Mieszka I 79 Zajęcia terapeutyczne, terapia zajęciowa, zajęcia logopedyczne, pomoc psychologiczna oraz prawna
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna we Włoszczowie 041 3943319 Włoszczowa, ul. J.III Sobieskiego 38 Poradnia udziela dzieciom i młodzieży pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu, a także udziela rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno – pedagogicznej związanej z wychowywaniem i kształceniem dzieci i młodzieży.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włoszczowie 41 39 44 993 Włoszczowa, ul. Wiśniowa 10 Pomoc psychologiczną, pomoc prawna i poradnictwo rodzinne (Interwencja Kryzysowa)
Dom Pomocy Społecznej we Włoszczowie 41 39-420-38 / 41 39-420-39 Włoszczowa, ul. Koniecpolska 20 Ergoterapia, socjoterapia, arteterapia, biblioterapia, zajęcia rekreacyjne i kulturalno-oświatowe, gry i zabawy poprawiające sprawność fizyczną i psychiczną dla osób przewlekle chorych psychicznie i wymagających całodobowej opieki.
Ośrodek Pomocy Społecznej we Włoszczowie 41 39 43 261/ 41 39 44 009 Włoszczowa, ul. Partyzantów 14 Pomoc finansowa, pomoc osobom starszym, niepełnosprawnym, dzieciom i młodzieży, interwencja kryzysowa, poradnictwo psychologiczne, poradnictwo prawne.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Seceminie 034 355 60 75 Secemin, ul. Ogrodowa 1 Pomoc finansowa, pomoc niepełnosprawnym, niedożywionym dzieciom i młodzieży, poradnictwo prawne, usługi opiekuńcze.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasocinie 41 39 17 316 Krasocin, ul. Wyzwolenia 6 Pomoc finansowa, żywnościowa, społeczna i „wytchnieniowa” w opiece.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kluczewsku 447-814-246 Kluczewsko, ul. Spółdzielcza 12 Pomoc finansowa, rzeczowa, zawodowa, specjalistyczne usługi opiekuńcze. Pomoc w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, w uzależnieniach, w sytuacjach przemocy domowej, problemach w przystosowaniu się do życia i sytuacji kryzysowej.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Moskorzewie 34 35 42 003 Moskorzew, Moskorzew 42 Pomoc finansowa, zawodowa, prawna oraz psychologiczna.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radkowie 343 541 120 Radków, Radków 99 Pomoc finansowa, zawodowa, rzeczowa, usługi opiekuńcze dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi, samopomoc oraz grupy wsparcia.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej 41 25 25 035, 41 25 25 045; email: sekretariat@mops.skarkam.pl Skarżysko-Kamienna, ul. Sikorskiego 19 Sekcja Pomocy Środowiskowej i Realizacji Świadczeń; Sekcja Dodatków Mieszkaniowych; Sekcja Świadczeń Rodzinnych; Sekcja Usług Specjalistycznych; Sekcja Opieki nad Chorym w Domu; Dzienny Środowiskowy Dom Samopomocy; Klub Integracji Społecznej wraz z Punktem Interwencji Kryzysowej
Klub Integracji Społecznej MOPS 41 25 28 028 Skarżysko-Kamienna, ul. Sikorskiego 10 Poradnictwo psychologiczne, terapia uzależnień, doradztwo zawodowe, warsztaty informatyczne, konsultacje indywidualne
Dział Usług Specjalistycznych MOPS 690 956 185, 690 956 120 Skarżysko-Kamienna, Pl. Floriański 1 Uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia; Pielęgnacja – jako wspieranie procesu leczenia; Rehabilitacja fizyczna i usprawnianie zaburzonych funkcji organizmu; Wsparcie w rozwiązywaniu problemów mieszkaniowych; Zapewnienie dzieciom i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi dostępu do zajęć rehabilitacyjnych i rewalidacyjno-wychowawczych.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Skarżysku - Kamiennej 41 252 19 53 Skarżysko- Kamienna, ul. Plac Floriański 1 Dział ds. Osób Niepełnosprawnych; Zespół ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej; Dział Świadczeń i Pomocy Instytucjonalnej; Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej
Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej PCPR 41 252 19 53 Skarżysko- Kamienna, ul. Plac Floriański 1 Prowadzenie poradnictwa socjalnego, prawnego, rodzinnego,  Inicjowanie i realizacja grupowych form pracy o charakterze edukacyjnym, Realizacja programów oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie; Prowadzenie konsultacji i poradnictwa dla pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej i innych jednostek z terenu powiatu, dotyczącego opracowywania i prowadzenia rozszerzonej pracy z klientami z problemem przemocy i w różnych sytuacjach kryzysowych.
„Przystań” Centrum Obsługi Placówek: Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 1; Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 2 (41) 251 05 12 Skarżysko-Kamienna, Ul. Rejowska 53/3 Zapewnienie całodobowej opieki i wychowania dzieciom, których rodzice są całkowicie lub częściowo pozbawieni władzy rodzicielskiej.
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Nowe Życie” 041 39 44 406 Włoszczowa, ul. Mleczarska 11 Diagnozowanie, leczenie, psychoterapia i rehabilitacja osób z zaburzeniami psychiatrycznymi, muzykoterapia, arteterapia, leczenie uzależnień i interwencje kryzysowe.